top of page

Podmienky spracúvania osobných údajov záujemcov/klientov projektu N!IDO 2

 

Projekt:  N!DO 2 

 

 1. Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú splnením informačnej povinnosti vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“). V tomto dokumente Vám poskytujeme podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti. Skupina IURIS svoje činnosti vykonáva s dôrazom na trvalý záväzok k ochrane osobných údajov identifikovaných, resp. identifikovateľných fyzických osôb, ako aj svojich zamestnancov. 

 2. V záujme zabezpečenia spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov, skupina IURIS poskytuje základné informácie o tom, akým spôsobom spracúva osobné údaje o fyzických osobách ako dotknutých osobách a aké práva majú dotknuté osoby. 

 3. Informačná povinnosť v zmysle čl.  13 GDPR 

 

 • Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

 

Prevádzkovateľom informačného systému Marketing a Hypo-financovanie je spoločnosť IURIS INVEST, s r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 49305/B. 

 

 • Spoločnými prevádzkovateľmi informačného systému Rezervácie a Sale status sú spoločnosti:

 

 1. Pri Kuchajde 2, so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 69065/B (ďalej len „PRI KUCHAJDE 2“);

 2. IURIS INVEST, s.r.o., so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 49305/B (ďalej len „IURIS INVEST“).

 

 • Jednotné kontaktné miesto 

 

Skupina IURIS ustanovila jednotné kontaktné miesto, kam sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť so svojimi otázkami a žiadosťami, prípadne realizáciou niektorého práva v zmysle GDPR. Kontaktné údaje: 

 

Korešpondenčná adresa: IURIS INVEST, s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava 

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Borošová, 0918 708 721, borosova@iuris.sk

 

 • Účel spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracúvania

 

 1. Pokiaľ je Záujemcom fyzická osoba (ďalej ako „dotknutá osoba“), PRI KUCHAJDE 2 a IURIS INVEST, (ďalej jednotlivo i spolu ako „prevádzkovateľ“) bude pri plnení zmluvy spracovávať jej osobné údaje. 

 2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby na účely: 

 3. uzatvorenie Rezervačnej zmluvy, Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (ZoBKZ), Kúpnej zmluvy splnenia povinností zmluvných strán vyplývajúcich z Rezervačnej zmluvy a ďalšej komunikácie s prevádzkovateľom a príslušným developerom smerujúcej k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej zmluve a/alebo Kúpnej zmluvy na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (Online rezervácie, telefonickej rezervácie), vrátane vystavenia daňového dokladu, predzmluvných vzťahov, identifikácie dotknutej osoby, potvrdenia objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty; 

 4. plnenia zákonnej povinnosti stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady); 

 5. preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; a 

 6. zasielanie obchodných oznámení, realizovanie marketingových a reklamných aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách IURIS INVEST a obchodných partnerov (Informačný systém Marketing) na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, v prípade ak dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu emailová adresa na tento účel; 

 7. poskytnutie kontaktu hypotekárnemu špecialistovi  (Informačný systém Hypo-financovanie) na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, v prípade ak dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mail a telefón na tento účel; 

 8. Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje dobrovoľne za účelom uzatvorenia Rezervačnej zmluvy, ZoBKZ a Kúpnej zmluvy, splnenia povinností zmluvných strán vyplývajúcich z Rezervačnej zmluvy, ZoBKZ a Kúpnej zmluvy ďalšej komunikácie s prevádzkovateľom a developerom. 

 

 • Zoznam spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby 

 

 1. Pre informačný systém Rezervácie a Sale status: meno a priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť, e-mail, a telefón,

 2. Pre informačný systém Marketing: e-mail 

 3. Pre informačný systém Hypo-financovanie: meno a priezvisko, e-mail a telefón 

 

 • Okruh dotknutých osôb 

 

Dotknutými osobami sú najmä fyzické osoby, ktoré majú záujem uzatvoriť a/alebo uzatvorili s PRI KUCHAJDE 2 rezervačnú zmluvu, ZoBKZ, Kúpnu zmluvu a za týmto účelom vyplnili predrezervačný/rezervačný formulár a/alebo kontaktovali mailom a/alebo telefonicky IURIS INVEST. 

 

 • Zdroj osobných údajov 

 

Osobné údaje získava prevádzkovateľ priamo od dotknutej osoby alebo jej zástupcu. Tieto osobné údaje uvádza dotknutá osoba prostredníctvom vyplnenia formulárov na stránke www.nido.sk alebo ich môže odvodiť z iných údajov, ktorými o dotknutej osobe disponuje. 

 

 • Doba uchovávania osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje Záujemcu po dobu platnosti a účinnosti zmluvy, ako i po ukončení zmluvného vzťahu, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmä na účely fakturácie, prijímania a evidencie platieb, evidencie, vymáhania a postupovania pohľadávok, vybavovania sťažností a reklamácií Záujemcu, ako aj na uplatnenie si práv alebo plnenie povinností stanovených právnymi predpismi. 

 2. Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracovania. S ohľadom na vyššie uvedené: 

 3. k účelu podľa čl. 2.5, bod 2.5.1 týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov z príslušnej zmluvy uzavretej s dotknutou osobou. Tým nie je dotknutá možnosť prevádzkovateľa tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať (v nevyhnutnom rozsahu) k účelu podľa čl. 2.5, bod 2.5.2 až 2.5.4 a/alebo 2.5.5 týchto podmienok; 

 4. k účelu podľa čl. 2.5, bod 2.5.2 týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti prevádzkovateľa; 

 5. k účelu podľa čl. 2.5, bod 2.5.3 týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 3. ročnej premlčacej doby, od kedy sa právo zo zmluvy mohlo uplatniť po prvý raz. V prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, či exekučného konania, v ktorom sú riešené práva či povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k príslušnej dotknutej osobe, neskončí doba spracovania osobných údajov k účelu podľa čl. 2.5, bod 2.5.3 týchto podmienok pred skončením takého konania alebo uplynutím premlčacej doby, v ktorej možno právo z vykonateľného rozhodnutia uplatniť v exekúcii; 

 6. k účelu zasielania obchodných oznámení na marketingové účely podľa čl. 2.5, bod 2.5.4 týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 3 rokov od udelenia súhlasu alebo do času odvolania tohto súhlasu Záujemcom, podľa toho, čo nastane skôr; 

 7. k účelu poskytnutia kontaktu hypotekárnemu špecialistovi podľa čl. 2.5, bod 2.5.5 týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané do splnenia účelu alebo kým dotknutá osoba vyjadrí svoj nesúhlas s takým spracovaním, podľa toho, čo nastane skôr; 

 

 • Prevádzkovateľ zabezpečí výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako: 

 

 1. boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Záujemcom a prevádzkovateľom, 

 2. zanikli všetky záväzky Záujemcu voči prevádzkovateľovi, 

 3. boli vybavené všetky reklamácie a žiadosti Záujemcu, 

 4. boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Záujemcom a prevádzkovateľom, 

 5. boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré dal Záujemca súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby, 

 6. uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala, 

 7. bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti a súčasne zanikli všetky povinnosti prevádzkovateľa stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov Záujemcu (najmä na účely archivácie vo verejnom záujme, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť. 

 8. V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ povinný napriek ukončeniu zmluvného vzťahu archivovať zmluvy po dobu 10 rokov (po strate platnosti) a faktúry po dobu 10 rokov. 

 

 • Poučenie o povinnosti/dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje 

 

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba nemá zákonom uloženú povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale tieto údaje prevádzkovateľ potrebuje k uzavretiu a plneniu zmluvy. Poskytnutie osobných údajov na marketingové účely a posunutie kontaktu hypotekárnemu poradcovi je dobrovoľné. V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase, oprávnená osoba má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. 

 

 • Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

 

Osobné údaje Záujemcu nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované obchodnému partnerovi:

 • spoločnosti IURIS GROUP, a.s. so Panenská 6, 811 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sa, vl. č. 4277/B ako poskytovateľovi služieb účtovníctva; 

 • Financujúcej banke poskytujúcej financovanie na realizáciu a dokončenie Projektu N!DO 2; 

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované

 • súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči Záujemcovi alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, 

 • tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa konať v jeho mene pri poskytovaní služieb alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb, a to na účely poskytovania služieb a v súvislosti s ich poskytovaním a pod., 

 • externým spoločnostiam, ktoré spravujú systémy prevádzkovateľa alebo poskytujú iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti. 

Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v samostatnej písomnej zmluve.

Platí, že v priebehu trvania Rezervačnej zmluvy, ZoBKZ a Kúpnej zmluvy môže dôjsť k zmene spoločností uvedených vyššie, pričom aktuálny zoznam týchto spoločností a oznámenie o zmenách sú uvedené na internetovej stránke prevádzkovateľa v aktualizovaných Podmienkach spracúvania osobných údajov. 

 

 • Forma zverejnenia osobných údajov

 

Osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejnené. 

 

 • Prenos osobných údajov do tretích krajín 

 

Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej krajiny/mimo EÚ. 

 

 • Poučenie o právach dotknutej osoby 

 

Riadne a zákonné spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je pre prevádzkovateľa dôležité a zabezpečenie ochrany osobných údajov je jeho významnou prioritou. Pri spracúvaní osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť u IURIS INVEST nasledujúce práva: 

 1. právo na informácie o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, 

 2. právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, 

 3. právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, 

 4. právo na výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, 

 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

 6. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, 

 7. právo na prenos osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, 

 8. právo odvolať kedykoľvek súhlas. 

Tieto práva dotknutej osoby však nie sú absolútne a možno im vyhovieť len v situácii, keď sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. 

 

 • Právo na informácie a právo na prístup

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, a ak sú, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a nasledovným informáciám, ktoré jej majú byť poskytnuté v zrozumiteľnej forme. Prevádzkovateľ poskytne v rámci odpovede na žiadosť dotknutej osoby informácie obsahujúce nasledovné informácie: 

 1. zoznam účelov spracúvania osobných údajov; 

 2. zoznam kategórii dotknutých osobných údajov; 

 3. zoznam príjemcov alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie (ak existujú); 

 4. predpokladanú dobu uchovávania osobných údajov, ak je možné ju určiť, inak kritériá na jej určenie;

 5. informáciu o existencii práva dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo informáciu o existencii práva dotknutej osoby namietať proti takémuto spracúvaniu zo strany prevádzkovateľa; 

 6. informáciu o oprávnení podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR; 

 7. údaje o zdroji, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; 

 8. v prípade, ak sa používa v podmienkach prevádzkovateľa, aj informáciu o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu; 

 9. v prípade, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, aj informácie o prijatých primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR. 

 

Prevádzkovateľ poskytne bezodplatne dotknutej osobe aj kópiu osobných údajov, ktoré sa o dotknutej osobe spracúvajú v elektronickej forme. 

 

Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 

 

 • Právo na opravu

 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu borosova@iuris.sk vyžadovať od prevádzkovateľa, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne, neúplné a neaktuálne osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby a so zreteľom na účely spracúvania u prevádzkovateľa doplnil neúplné osobné údaje na základe doplnkového vyhlásenia poskytnutého zo strany dotknutej osoby prevádzkovateľovi. 

 

 • Právo na výmaz

 

V niektorých prípadoch vymedzených v GDPR je prevádzkovateľ povinný osobné údaje na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože prevádzkovateľ môže mať povinnosť vyplývajúcu zo zákona alebo oprávnený záujem na ďalšom spracovaní osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje žiadny iný právny základ pre ďalšie spracúvanie; 

 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby vrátane namietania proti profilovaniu; v tomto prípade prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje tejto dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

 4. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu; v tomto prípade prevádzkovateľ nebude ďalej kontaktovať dotknutú osobu za účelom realizácie priameho marketingu; 

 5. osobné údaje sa spracúvali nezákonne (bez právneho základu);

 6. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť uložená v práve Európskej únie alebo v právnom poriadku Slovenskej republiky, 

 7. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR. 

 

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje dotknutej osoby a bola mu doručená žiadosť dotknutej osoby o výmaz, prevádzkovateľ vymaže zverejnené osobné údaje. Prevádzkovateľ so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení a informuje iných prevádzkovateľov vykonávajúcich spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky (ktoré boli zo strany prevádzkovateľa zverejnené a vymazané). 

 

Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby o výmaz, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné: 

 

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; 

 2. na splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z práva Európskej únie alebo z právneho poriadku Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme; 

 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;

 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo 

 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 • Právo na obmedzenie spracúvania

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: 

 

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 

 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu nevyhnutnému na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb alebo voči spracúvaniu nevyhnutnému na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

 

Ak prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v zmysle niektorého z predošlých bodov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu. 

 

Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu v primeranom čase pred tým, ako zruší obmedzenie spracúvania. 

 

 • Právo na prenosnosť údajov

 

 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa výlučne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za podmienky, že prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami. 

 2. Dotknutá osoba môže žiadať prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a nebránia tomu iné zákonné alebo významné prekážky. 

 3. Uplatňovaním práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz podľa článku 17 GDPR. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

 4. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by takýto prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných alebo nie sú splnené zákonné podmienky na realizáciu práva na prenos v zmysle GDPR. 

 

 • Právo namietať

 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v rozpore s ochranou jej súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, môže požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu prostredníctvom uplatnenia práva namietať. Námietku môže dotknutá osoba tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. 

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať 

 1. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov nevyhnutnému na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb alebo voči spracúvaniu nevyhnutnému na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto právnych základoch. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

 2. proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely priameho marketingu, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom; ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Prevádzkovateľ už nebude osobné údaje na tento účel spracúvať; 

 3. v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií; 

 4. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely. 

 

 • Právo namietať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. 

 

Toto právo sa neuplatní v prípade, ak je rozhodnutie: 

 1. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, 

 2. povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo 

 3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. 

 

V prípadoch ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, najmä prijme minimálne opatrenia, ako právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, právo dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko a práva dotknutej osoby napadnúť rozhodnutie. 

 

 • Právo odvolať súhlas

 

V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu, dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. 

 

Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a svoj súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať kedykoľvek úplne alebo sčasti 

 

 1. zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na adresu borosova@iuris.sk alebo 

 2. zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu IURIS INVEST, s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava, alebo 

 3. vyjadrením svojho nesúhlasu počas telefonického rozhovoru s prevádzkovateľom. 

 

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

 

 • Ako a kde uplatňovať práva dotknutej osoby 

 

 1. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva u prevádzkovateľa osobne v sídle IURIS INVEST, prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú vyššie alebo písomnej žiadosti zaslanej na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa. 

 2. Z obsahu žiadosti musí jasne a určito vyplývať totožnosť dotknutej osoby uvedením mena, priezviska, adresy, dátumu narodenia a emailovej adresy a skutočnosť, že dotknutá osoba uplatňuje niektoré z vyššie uvedených práv s označením práva, ktoré uplatňuje. 

 3. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva môže uplatniť blízka osoba. Ak niektorá blízka osoba nesúhlasí, žiadosti nemožno vyhovieť. 

 4. Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov. 

 5. Prevádzkovateľ je povinný uľahčovať výkon práv dotknutej osoby podľa článkov 15 až 22 GDPR.

 6. Prevádzkovateľ môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, pokiaľ preukáže, že dotknutú osobu na základe poskytnutých údajov nie je schopný identifikovať. Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby. Po potvrdení totožnosti je povinný sa žiadosťou zaoberať. 

 7. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Prevádzkovateľ je oprávnený uvedenú lehotu v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ je povinný o každom takomto predĺžení informovať dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.

 8. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. 

 9. V prípade, ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a o možnosti uplatniť súdny prostriedok nápravy. 

 10. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré dotknutá osoba uplatní, poskytuje prevádzkovateľ bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, prevádzkovateľ je oprávnený účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu a šikanózny charakter, prevádzkovateľ môže buď: 

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo 

 • odmietnuť konať na základe žiadosti. 

 Prevádzkovateľ znáša bremeno preukázania zjavnej neopodstatnenosti alebo neprimeranosti žiadosti.

 

 • Ako postupovať, ak nie je žiadosti dotknutej osoby vyhovené?

V prípade, ak prevádzkovateľ žiadosti alebo námietke dotknutej osoby nevyhovie, dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, ako dozorný orgán. Na tento Úrad na ochranu osobných údajov sa môže dotknutá osoba obrátiť so svojim podnetom i priamo. 

 

 • Záverečné ustanovenia 

 1. Pojmy použité v týchto podmienkach, ktoré tu nie sú definované, majú rovnaký význam a obsah ako rovnaké pojmy použité vo Všeobecných obchodných podmienkach. 

 2. Ak sa v akomkoľvek dokumente týkajúcom sa Rezervačnej zmluvy, ZoBKZ, Kúpnej zmluvy uvádza pojem Zmluva, rozumie sa ním samotná zmluva, jej neskoršie dodatky, ako aj jej neoddeliteľné prílohy, ak nie je uvedené inak. Súčasťou zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky vrátane Podmienok spracúvania osobných údajov, ak nie je dohodnuté inak. 

 3. Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sa vzťahujú na Záujemcov, ktorí sú fyzickými osobami. 

 4. Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 24.09.2018.

 5. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto Podmienky spracúvania osobných údajov rovnakým spôsobom ako Všeobecné obchodné podmienky. Tieto podmienky sa zverejňujú na internetovej stránke www.nido.sk

 6. Uzavretím zmluvy alebo podpísaním registračného formulára dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami o spracovaní osobných údajov uvedenými v tomto článku podmienok a že voči nej poskytovateľ splnil informačnú povinnosť podľa GDPR. 

Podmienky spracúvania osobných údajov vlastníkov/klientov projektu N!IDO 2

 

V rámci riadenia vstupov do priestorov a monitorovania kamerovým systémom

 

Zaistenie bezpečnosti návštevníkov a užívateľov budov a zároveň ochrana budov a majetku Spoločnosť Pri Kuchajde 2 s.r.o., so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 69065/B (ďalej len „Pri Kuchajde 2, s.r.o.“), týmto poskytuje informáciu o spracúvaní osobných údajov vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“).
 

 • Účel spracúvania osobných údajov

 

V záujme zabezpečenia dostatočnej úrovne ochrany budov a bezpečnosti ľudí, ktorí využívajú priestory v budovách v projekte N!DO 2, je v budovách, v vstupoch do garáže alebo do blízkeho okolia resp. areálu, nainštalovaný kamerový systém (CCTV). V prípade vstupu do týchto priestorov sa vlastníkov, návštevníkov alebo nájomcov a ich zamestnancov resp. dotknuté osoby, môže týkať jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov spracúvania osobných údajov:

 

 • snímanie evidenčného čísla vozidla (EČV) v prípade, ak sa použije hlasový komunikátor umiestnený pri garážovej rampe;

 • snímanie EČV v prípade, ak sa v spojitosti s vozidlom využíva technológia rozpoznávania EČV, fungujúca na automatickom otváraní garážovej rampy oprávneným vozidlám alebo ak je vstup do garáže je prostredníctvom použitia vstupnej karty;

 • snímanie EČV pri otváraní garážovej rampy za účelom zabezpečenia bezplatného parkovania a po uplynutí času, počas ktorého je možné bezplatne parkovať, tieto údaje sa spracúvajú za účelom presného určenia poplatku za parkovanie;

 • zbieranie údaje o vstupnej karte pri vstupe a odchode cez kontaktné body v budove, t. j. z verejnej časti do neverejnej časti budovy, aby sa zabezpečili prístup iba oprávnených osôb;

 • vyhotovenie vizuálneho vyobrazenie prostredníctvom nainštalovaného kamerového systému (CCTV), ktorý sníma interné priestory budovy, parkovisko a časť externého priestoru pri budove;

 • v prípade návštevy priestorov, je vedená na recepcii evidencia návštevníkov, ktorí majú povinnosť sa registrovať na recepcii za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany.

 

 • Právny základ spracúvania osobných údajov

 

Vo všetkých prípadoch je spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ: 

 • oprávnený záujem spočíva v zaistení bezpečnosti návštevníkov a užívateľov budov v projekte N!DO 2 a ochrany budovy a majetku

 • riadenie povolenia vjazdu na parkovisko a výjazdu z parkoviska nachádzajúceho sa v spoločnej podzemnej garáži

 • monitorovanie vstupov a výstupov automobilov v rámci parkoviska nachádzajúceho sa v spoločnej podzemnej garáži  za účelom správneho výberu parkovacieho poplatku

 

 • Rozsah a doba uchovávania osobných údajov 

 

V rámci účelu riadenia vstupov do priestorov garáže sú spracované bežné osobné údaje v rozsahu: EČV vozidla, číslo vstupnej karty, čas a miesto vstupu; meno, priezvisko. 

 

Doba uchovávania osobných údajov sú 3 roky po dni odchodu z parkoviska alebo po skončení platnosti vstupnej karty, pokiaľ nie je spracúvanie nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov. V prípade vlastníkov garážových stojísk sa osobné údaje uchovávajú na základe príslušných zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľom a/alebo po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu a následne po skončení účtovného obdobia, pokiaľ nie je spracúvanie nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov.

 

V rámci vedenia evidencie návštevníkov na recepcii sú spracované osobné údaje v rozsahu: číslo OP, identifikácia návštevníka nájomcu alebo vlastníka nehnuteľnosti, deň a čas vstupu. Doba uchovávania osobných údajov je 90 dní.

 

 • Vydávanie vstupných a parkovacích kartičiek

Za účelom umožnenia vstupu do priestorov objektov v projekte N!DO 2, budú vydávané vstupné a parkovacie kartičky prostredníctvom, ktorých bude umožnený vstup do vyhradených priestorov budovy a garáže.

 

Evidenciu o pridelení parkovacej a vstupnej kartičky vlastníkom alebo nájomcov nebytových priestorov a garážových stojísk vedie prevádzkovateľ a určený správca jednotlivých objektov v projekte N!DO 2. 

 

Evidencia o pridelení parkovacej a vstupnej karty, ktoré nájomca nebytových priestorov pridelí  konkrétnej fyzickej osoby, si vedie táto zmluvná strana resp. nájomca. Parkovacia karta je prenosná. 

 • Právny základ spracúvania osobných údajov

V prípade vydávania vstupných a parkovacích kartičiek sú osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 • Rozsah a doba uchovávania osobných údajov 

V prípade vydávania evidencie vstupných a parkovacích kartičiek spracúvame osobné údaje v rozsahu: Meno, priezvisko, názov zamestnávateľa.

Doba uchovávania osobných údajov je počas trvania pracovného vzťahu s nájomcom nebytového priestoru, poprípade trvania nájomného vzťahu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Evidenciu vstupných a parkovacích kartičiek vydaných vlastníkom nebytových priestorov vedie prevádzkovateľ a správca príslušných objektov v projekte N!DO 2 na základe zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom po dobu platnosti danej vstupnej a parkovacej kartičky.

Politika informovanosti dotknutej osoby – spracúvanie osobných údajov kamerový systém 

Prevádzkovateľ kamerového systému je spoločnosť Pri Kuchajde 2, s.r.o.  ktorá zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ v rámci ochrany osobných údajov za týmto účelom prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, tak aby spracúvané osobné údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. K príslušným kamerovým záznamom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú poučené o spracovávaní a chránení týchto osobných údajov.  

 • Správca osobných údajov 

Prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov:

Názov spoločnosti:  

Adresa:  Panenská 6, 811 03 Bratislava​

IČ DPH:  SK2023152626

 

 • Okruh dotknutých osôb

Fyzické osoby nachádzajúce sa v monitorovaných priestoroch.

 • Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi: ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, odhaľovanie kriminality

 • Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania a poskytnutia týchto údajov je podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) uvedeného Nariadenia GDPR (oprávnený záujem prevádzkovateľa) a Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

 • Rozsah a doba uchovávania osobných údajov 

Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva: bežné osobné údaje – obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. 

Doba uchovávania osobných údajov je 14 dní, následne sú automaticky premazávané.

 • Sprostredkovatelia

Sprostredkovateľmi sú obchodní partneri prevádzkovateľa, ktorí môžu mať prístup k osobným údajom, rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov na základe uzavretých zmlúv o spracúvaní osobných údajov (zoznam sprostredkovateľov je dostupný na vyžiadanie na mailovej adrese novak@iuris.sk) : 

 1. administrátorské IT služby 

 2. správa a údržba kamerového systému

 3. správca jednotlivých objektov a areálu projektu N!DO 2

Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu. 

 • Prenos osobných údajov do tretích krajín

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny sa môže uskutočniť len so súhlasom prevádzkovateľa a za splnenia osobitných podmienok stanovených v nariadení GDPR.

 • Poučenie o právach dotknutej osoby 

Riadne spracúvanie osobných údajov je pre spoločnosť Pri Kuchajde, 2 s.r.o. dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov má dotknutá osoba možnosť uplatniť si nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom: Dotknutá osoba má právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, má prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o právach dotknutej osoby, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoby má právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, pokiaľ tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb. 

Právo na opravu: dotknutá osoba má právo, aby boli nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené.

Právo na vymazanie: dotknutá osoba je oprávnená požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli jej osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie má najmä vtedy, ak jej osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb).

Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo už nepotrebujeme osobné údaje na stanovené účely, ale potrebujete ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) má dotknutá osoba právo požadovať, aby bolo obmedzené ich spracúvanie.

Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa GDPR, má oprávnená osoba právo namietať voči takému spracúvaniu. Tieto osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb. 

Zároveň má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov. 

 

 

 • Kontakt na uplatnenie dotknutých práv

 

Kontakt na uplatnenie dotknutých práv je možné nadviazať e-mailom na adresu novak@iuris.sk alebo poštou na adresu spoločnosti Pri Kuchajde 2, s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava. 

 

Následne oznámené údaje dotknutej osoby (v rozsahu e-mailová adresa, resp. meno, priezvisko a telefónne číslo) bude uložené pre zodpovedanie otázok resp. pre vybavenie žiadosti dotknutej osoby. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve bude obmedzené ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach budú poskytnuté čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí sa môže táto lehota predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, bude dotknutá osoba informovaná.

 

 

bottom of page